Reglament del club

Aquest Reglament de Règim Interior del Club de Bàsquet Begues té com a objectiu regular l’organització i el funcionament intern de tots els equips del club. Aquest Reglament s’aplicarà als jugadors, personal tècnic, pares i mares, persones o entitats que formin part del club i a les instal·lacions esportives en les quals es duran a terme les activitats.

NORMATIVA INTERNA

1. Ser soci del club: tothom qui vulgui pot ser soci del club, però tenen l’obligació de ser-ho els jugadors, els entrenadors i els membres de la junta. Quan s’és menor la representació del soci la tenen els pares, tenen un vot tinguin els fills que tinguin jugant (sempre i quan aquests siguin menors), però quan ja es compleixen els 18 anys cada jugador ha de ser soci individualment per poder fer ús del seu vot sense dependre dels pares.

2. Tenir sempre educació pròpia d’esportistes i bones persones en entrenaments i competicions.

3. Si un jugador no pot assistir a un entrenament o partit haurà d’avisar amb antelació, en el cas que no avisi es considera falta greu i farà una taula GRATUÏTA o alguna tasca pel club.

4. Escalfar i fer estiraments a l’hora.

5. A l’entrament es demana concentració i entrega.

6. L’entrenador és el responsable de l’equip.

7. Cada equip tindrà dos capitans escollits pels membres de l’equip.

8. Als partits no es permet cap protesta vers l’àrbitre, ni els de pista i ni els de la banqueta.

9. En cas d’alguna discrepància de la banqueta contrària i/o grades, no es respondrà a les provocacions.

10. El jugador que rebi una tècnica per agressió verbal o física farà una taula gratuïta.

11. El jugador que el desqualifiquen d’un partit amb tècnica farà dues taules gratuïtes.

12. El jugador que sigui sancionat amb una quantitat econòmica pagarà la multa que la federació imposi.

13. Si el jugador és reincident acatarà la sanció que imposi el club.

14. Al partit som i representem la imatge del club.

15. Als partits caldrà vestir amb la roba facilitada pel club.

PRETENEM

1. Humanitat

2. Ressaltar les parts positives

3. Gaudir del bàsquet

4. Competir (en la mesura que es pugui)

5. Ser responsables amb la feina educativa.

JUGADORS

1. Els jugadors/es podran entrenar i jugar amb equips superiors sempre i quan la direcció tècnica i comissió esportiva ho decideixin amb el consentiment dels pares i l’acord entre els entrenadors, mentre els jugadors siguin menors, i aquests vulguin jugar. No s’obligarà mai a un jugador a jugar amb equips superiors si no vol.

2. Els jugadors/es tenen el deure d’assistir als entrenaments i als partits i de ser puntuals, esforçant-se a aprendre i a millorar en tots els aspectes.

3. Els jugadors/es han d’assistir el entrenaments i partits amb la roba oficial del club. La samarreta d’entrenament els dies d’entrenament i amb la equipació de joc i el xandall del club els dies de partit. Tots formem part del club i així ho em de demostrar. El incompliment d’aquesta norma pot significar no entrenar o no jugar el partit corresponent.

4. Els jugadors/es han de justificar les absències als entrenaments i partits al seu entrenador amb antelació.

5. Tractar bé el material del club i tornar-lo en perfecte estat.

DELEGATS

1. Cada equip tindrà un delegats de CAMP com a representant de l’equip i del Club.

2. Són persones amb fitxa federativa i han que mantenir l’ordre i el seny de l’equip.

3. Les irregularitats s’han de transmetre a la junta, així com els conflictes interns o externs i les necessitats de l’equip.

4. Es reuniran amb la junta i rebran les explicacions de com va el club, estaran informats.

ENTRENADORS

1. L’entrenador/es es compromet a assistir a aquelles reunions esportives organitzades per la direcció tècnica i comissió esportiva i/o club.

2. Si se’ls requereix, faran un informe al final de cada partit per traslladar-lo als mitjans de comunicació.

3. L’entrenador/a reportarà a la direcció tècnica i a la comissió esportiva com qualsevol assumpte que afecti l’equip (expulsions, tècniques, enfrontaments…)

4. L’entrenador/a és un tècnic del club, no només del seu equip. Ha d’estar disposat a ajudar en altres tasques del club, sempre que se li requereixi.

5. Cada entrenador/a, junt amb la direcció tècnica, marcaran els objectius de la temporada i el que es pretén millorar en el rendiment i la humanitat dels jugadors , a més de l’elaboració de la disponibilitat de la pista d’entrenament.

6. Cada cert temps els entrenadors faran un informe de l’estat dels jugadors i de la seva evolució.

7. L’entrenador/a duen a terme la funció docent en àmbit esportiu, l’exercici del qual s’orientarà a la realització d’objectius educatius i esportius establerts pels ideals del club.

8. L’entrenador/a haurà de portar sempre roba esportiva adequada a l’activitat de la qual es tracti, i vetllar per què els jugadors portin la indumentària adequada