Terminis i condicions de compra

CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, basquetbegues.cat, del qual CLUB BÀSQUET BEGUES amb CIF: G58452020 i domicili al c/ dels Esports S/N (08859 – Begues, Barcelona) és titular.

Per qualsevol consulta pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 690 05 04 72 o enviant un correu electrònic a basquetbegues@gmail.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, CLUB BÀSQUET BEGUES , informa:

 

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de CLUB BÀSQUET BEGUES , en relació amb els productes i serveis que oferim.

Si utilitza el lloc web basquetbegues.cat o fa una comanda a través seu vostè està acceptant les Condicions i la Política de Privacitat de Club Bàsquet Begues. motiu pel qual, si no hi està d’acord, abstingui’s de fer cap comanda.

El lloc web basquetbegues.cat té per objecte la venda de productes de caràcter esportiu per la pràctica del bàsquet. Les característiques dels productes apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web.

Aquestes condicions podrien ser modificades, així li recomanem que les llegeixi abans d’efectuar cada comanda.

 

COMANDES

Les Comandes de compra podran ser generades a través d’Internet mitjançant l’url www.basquetbegues,cat, i han d’estar correctament complets amb totes les dades requerides per a la identificació inequívoca de l’autor / es de la compra.

Una vegada es rebi la comanda, el CLUB BÀSQUET BEGUES enviarà al seu correu electrònic, una confirmació de la Comanda de Compra i els passos a seguir per abonar la seva compra, amb les condicions de compra-venda de les mateixes incloses en aquesta pàgina.

En cas que un o diversos dels productes de la Comanda de Compra, no hi hagi possibilitat per causes de força major, CLUB BÀSQUET BEGUES podrà anular la comanda prèvia comunicació al client i devolució de la importació en cas d’haver estat pagat.

Del mateix mode CLUB BÀSQUET BEGUES es reserva per a garantir la qualitat del servei, el dret a no tramitar-la comanda si es considerarà que qualsevol de les dades de la comanda de compra i / o comprador, dades identificació, forma de pagament o qualsevol altre dada de índole fraudulent, erroni o incomplet.

 

PAGAMENT

CLUB BÀSQUET BEGUES ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de transferència bancària o en efectiu a la entrega. 

En el cas de pagament en efectiu serà necessària realizar una «paga i senyal» per tal d’efectuar la reserva i la tramitació de la comanda.

CLUB BÀSQUET BEGUES es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne de noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de basquetbegues.cat  pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant això, si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de CLUB BÀSQUET BEGUES ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

 

RECOLLIDA DEL PRODUCTE

La recollida del producte es realitzarà a les oficines del CLUB BÀSQUET BEGUES, ubicades en el Pavelló Municipal Jaume Viñas Pi, C/ dels Esports S/N, 08859 Begues, Barcelona.

 

PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA 

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

Es recomana a l’usuari no confirmar la comanda sense haver-se informat prèviament del preu final del producte.

Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots fer ús de la pàgina de contacte del portal o enviar un correu electrònic a pedidos@basquetbegues.cat

CLUB BÀSQUET BEGUES es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a basquetbegues.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

 

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, de Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció, prèvia comunicació amb CLUB BÀSQUET BEGUES (mitjançant correu electrònic dirigit a economica@basquetbegues.cat), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions, de manera que CLUB BÀSQUET BEGUES procedirà al reintegrament de l’import total de la compra. 

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol·licitud de devolucions basat en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar a CLUB BÀSQUET BEGUES (mitjançant correu electrònic dirigit a economica@basquetbegues.cat) en un termini de 2 mesos. CLUB BÀSQUET BEGUES es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel producte. La reparació i/o substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.  El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

 

RESPONSABILITAT

CLUB BÀSQUET BEGUES no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. CLUB BÀSQUET BEGUES no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per CLUB BÀSQUET BEGUES o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

CLUB BÀSQUET BEGUES no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor ni el dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a CLUB BÀSQUET BEGUES per arribar a una resolució amistosa.

 

COMUNICACIONS

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició les següents formes:

1/ Direcció Postal: Pavelló Municipal Jaume Viñas Pi

     C/ del Esports S/N, 08859 Begues

2/ WhatsApp: 690 05 04 72

3/ Email: basquetbegues@gmail.com

 

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i CLUB BÀSQUET BEGUES les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

 

SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei Espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per la resolució de conflictes i amb la renúncia de qualsevol altre opció, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

 

PRIVACITAT I SEGURETAT

Podeu consultar les polítiques de privacitat i de cookies en els següents enllaços.

Política de privacitat

Política de cookies